Sanskrit Baby Names

Origins

We’ve compiled a list of the most popular, modern, and unique Sanskrit baby names. From Aditya to Vela, this list has everything you need to choose the perfect Sanskrit baby name.

Aditya

Ahim

Alisha

Anaya

Anil

Anjali

Aruna

Arya 

Asha

Ayan

Bodhi

Chandan

Chandra

Darshan

Dev

Deva

Devak

Deven

Devi

Devika

Dharma

Esha

Gauri

Ginan

Hansin

Hira

Indira

Indra

Indrani

Ishana

Iyla

Jahan

Jaya

Kairav

Kali

Kalyan

Kavin

Kerala

Kiran

Krishna

Layana

Leela

Manan

Mani

Maya

Nanda

Opal

Priya

Radha

Rama

Ranav

Ravi

Ravina

Rina

Rishi

Rivan

Rohana

Sachin

Sahana

Samsara

Sansa

Sarala

Saranya

Savitri

Shaman 

Shandra

Shanta

Siddharth

Sita

Soma

Sundar

Taj

Tulsi

Uma

Usha

Ved

Veda

Veer

Vela

Vihaan

Related:

  • Save

Get the Latest

Share via
Copy link
Powered by Social Snap