Aurelio

“Golden” view name >

 

Brizio

“Speckled” view name >

 

Callisto

“Best” view name >

 

Celso

“Lofty” view name >

 

Corrado

“Bold counsel” view name >

 

Cosmo

“Order” view name >

 

Ennio

“Destined” view name >

 

Ezzo

“Noble” view name >

 

Gaetano

“From Gaeta” view name >

 

Ilario

“Cheerful” view name >

 

Lucio

“Light” view name >

 

Mauro

“Swarthy” view name >

 

Nerio

“Sea god” view name >

 

Paolo

“Small” view name >

 

Quirino

“Spear” view name >

 

Taddeo

“Gift of God” view name >

 

Tullio

“The one who leads” view name >

 

Ugo

“Intellect” view name >